Menu
Home Page

Attendance At Meetings

Attendance - Full Governing Body Meetings 2016-17

 

 

19.09.16

07.12.16

20.03.17

24.05.17

10.07.17

P. Heywood

ü

ü

ü

ü

ü

S. Wilkes

ü

ü

ü

ü

A

L. Frost

ü

A

ü

ü

ü

J. Marsh

ü

ü

ü

ü

ü

A.Levine

ü

ü

ü

A

ü

H. Truman

ü

ü

ü

ü

ü

S. Kelly

ü

ü

A

ü

A

M. Allison

ü

ü

ü

A

ü

L. Nisbett

ü

ü

ü

ü

ü

T. Boon

ü

ü

ü

ü

ü

C. Edwards

ü

ü

ü

ü

A

Z. Jefferies

ü

ü

ü

A

ü

J. Ferguson

ü

A

ü

ü

A

V. Chauhan

A

A

N

N

N

B. Dhillon

A

ü

ü

 

ü

S. Zaman

N

ü

ü

ü

ü

P. Robbins

N

ü

A

ü

ü

H. Stokes

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendance F&P Committee 2016-17

 

 

09.11.16

01.03.17

26.04.17

14.06.17

J. Marsh

ü

ü

ü

ü

S. Wilkes

ü

ü

ü

ü

H. Truman

A

ü

ü

ü

S. Kelly

ü

ü

ü

ü

P. Heywood

ü

ü

ü

ü

L. Frost

ü

ü

ü

ü

C. Edwards

ü

ü

ü

ü

S. Zaman

ü

N

N

N

Attendance Curriculum Committee 2016-17

 

13.09.16

07.02.17

18.05.17

A. Levine

ü

ü

ü

S. Wilkes

ü

ü

ü

P. Heywood

ü

ü

ü

Z. Jefferies

ü

ü

ü

J. Ferguson

ü

ü

ü

L. Frost

ü

N

N

B. Dhillon

ü

ü

 

M. Allison

ü

A

ü

T. Boon

ü

ü

ü

J. Marsh

A

ü

A

S. Zaman

N

ü

ü

P. Robbins

N

N

ü

Attendance Site and Buildings Committee 2016-17

 

 

10.10.16

10.01.17

14.03.17

02.05.17

S. Wilkes

ü

ü

ü

ü

S. Kelly

ü

ü

ü

ü

L. Nisbett

ü

ü

ü

ü

V. Chauhan

ü

 

A

N

P. Heywood

ü

ü

ü

ü

L. Frost

ü

ü

ü

A

N. Reich

ü

ü

ü

ü

 

 

 

 

 

Top